Escoltar

Funció i objectius

El Consell d'Estudiants (Cd'E) és el màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l'àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació en l'àmbit de la UIB. Té un funcionament democràtic, es basa en la voluntat de la majoria dels seus membres i es regeix pel present reglament, subjecte a les normes de rang superior.

Són funcions del Consell d'Estudiants:

  1. Representar els estudiants davant qualsevol institució o càrrec públic o privat, en tots aquells afers generals que siguin del seu interès, i en aquest sentit actuar com a interlocutor vàlidament reconegut d’aquest col·lectiu.
  2. Vetllar perquè es compleixin els drets dels estudiants i treballar per a un major reconeixement i aprofundiment d’aquests drets.
  3. Vetllar per la qualitat dels ensenyaments superiors i estudis propis que es cursin a la UIB i de la formació professional, científica i cultural dels alumnes, d’acord amb cada titulació.
  4. Fomentar la participació estudiantil i potenciar l’associacionisme.
  5. Col·laborar en l’organització de l’extensió universitària i potenciar l’interès per la vida cultural, artística i esportiva de la comunitat en general, i donar suport a qualsevol tasca relacionada amb aquests temes.

Per a una descripció completa del Reglament del Consell d'Estudiants, clicau a l'enllaç: Reglament